משלוח חינם לנקודת איסוף ברכישה מעל 199 ש”ח

0 פריטים
×

סל הקניות ריק

לחנות לחץ כאן

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון אתר שרש ישראל – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

כללי

 1. אתר אינטרנט זה (בתקנון זה: “האתר“) הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על-ידי חברת שרש אדם.טבע בע”מ, חברה פרטית שמספרה: 516519295 (בתקנון זה: “שרש“) ברשת האינטרנט, ומיועד לאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים המוצעים על-ידי שרש באמצעות האתר (בתקנון זה: “המוצרים“).
 2. ביצוע כל פעולה באתר כפוף להוראות תקנון זה. המונח “פעולה” בתקנון זה משמעו כל הצעת רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת חוות דעת או כל תגובה, הבעת דעה וכל ביצוע פעולה אקטיבית באתר להוציא פעולת קריאה.
 3. במסגרת ובעצם ביצוע פעולה באתר זה, את/ה מאשר/ת כי קראת בעיון את הוראות תקנון זה, הבנת את ההוראות והן ברורות לך, ואת/ה מסכים/מה לקבל על עצמך את הוראותיו של תקנון זה.
 4. תקנון זה מהווה הסכם בין האתר למשתמשים בו.
 5. אם אינך מסכים/מה להוראה כלשהי המפורטת בהוראות התקנון, אנא הימנע/י מביצוע כל פעולה באתר.
 6. שרש היא הבעלים הרשום של האתר. פרטי הקשר של שרש הם:

כתובת למשלוח דואר: תנופה 7, טירת הכרמל, לידי אופיר.
כתובת דואר אלקטרוני: [email protected]
מספר פקסימיליה: 04-8571459
מספר טלפון: 04-8136400

 1. שרש שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מראש. כל שינוי בהוראות התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון. לכן אנו ממליצים לך לקרוא שוב ובקפידה את הוראותיו של תקנון זה, לפני כל ביצוע פעולה באתר.
 2. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ואת שרש.
 3. ככל שקיימת סתירה או אי-התאמה בין הוראה בתקנון זה ובין הוראה אחרת, בין אם ההוראה האחרת מופיעה באתר ובין אם ההוראה האחרת אינה מופיעה באתר, אלא קיימת במקום אחר כלשהו, לרבות הוראה המהווה מידע המתקבל ממקור אחר, תגבר ההוראה המופיעה בתקנון זה.
 4. הבכירות של הוראת התקנון על כל הוראה אחרת, שאינה בתקנון, במקרה של סתירה או אי התאמה כאמור, תתקיים גם במקרה שההוראה בתקנון פורסמה בזמן מוקדם למועד פרסום ההוראה האחרת.
 5. הבכירות של הוראת התקנון על כל הוראה אחרת שאינה בתקנון, במקרה של סתירה או אי התאמה כאמור, תתקיים גם בנסיבות בהן ההוראה האחרת, שאינה בתקנון, הנה הוראה מסוימת יותר בהשוואה להוראת התקנון, אשר תהיה כללית יותר.
 6. תכני האתר, יישומיו, וביצוע פעולות באמצעותו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים באמצעי תקשורת ובמדיות תקשורת מגוונים: רשת האינטרנט, תקשורת קווית, תקשורת סלולארית, טלוויזיה ו/או כל אמצעי תקשורת ומדיה אחרים; הוראות תקנון זה תקפות ביחס לכל ערוץ תקשורת וביחס לכל מדיה תקשורתית בהם מופיעים בכל עת תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 7. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תרגום כזה, ככל שיעשה לשפות שונות, הינו לנוחות המשתמש בלבד ורק תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את שרש.
 8. שרש עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר זה הינו מידע שלם ומדויק. יחד עם זאת, עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. שרש לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לשרש. למען הסר ספק, שרש לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. שרש
 9. רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

המשתמשים

 1. הנך רשאי/ת להשתמש באתר אם ברשותך תא דואר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית אשר הינו על שמך.
 2. את/ה מצהיר/ה, מסכים/מה ומתחייב/ת לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לשרש ובין אם לצד ג’ אלא אם התקבל אישור מוקדם בכתב משרש
  2. לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. שרש תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש שלך העוברת על האמור לעיל ו/או למנוע ממך כל שימוש באתר בעתיד.
  3. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.
  4. את/ה רשאי/ת לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי תקנו זהן, בתום לב, לשימושך האישי בלבד ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיהן הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 3. על אף האמור לעיל, שרש רשאית שלא לאפשר לך את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
 4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נבהיר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בשרש, באתר או פגיעה במשתמש אחר.

תהליך ביצוע הרכישה

 1. תהליך הרכישה מתחיל באישור והסכמה להוראות תקנון זה. על המשתמש למלא את פרטיו האישיים, לרבות פרטי כרטיס אשראי (בתקנון זה: “טופס ההזמנה“). בסיום מילוי הפרטים בטופס ההזמנה וסימון אישור הרכישה, תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו בטופס ההזמנה פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים ו/או השירותים יגיעו ליעד אשר נרשם על ידך בטופס ההזמנה. האחריות למילוי הפרטים בטופס ההזמנה חלה עליך בלבד. שרש אינה אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 2. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני שלך מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (בתקנון זה: “מסמך פרטי העסקה“).
 3. שרש שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 4. אספקת המוצרים תיעשה על ידי שרש בהתאם לפרטים שצוינו על ידך בטופס ההזמנה שמילאת.
 5. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי שלך או חברת פייפאל. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי תקבל/י הודעה מתאימה וחשבונך לא יחויב בגין העסקה. שרש אינה אחראית על פרטים שגויים שהוזנו.
 6. כמות המוצרים המוצעת למכירה באתר אינה קבועה ויכולה להשתנות ממוצר למוצר ומעת לעת, וללא חובת הנמקה של שרש. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם, ועד לגמר המלאי.
 7. עלול להתרחש מצב דברים בו בשל טעות באתר יופיע באתר מוצר כלשהו כמוצר הקיים במלאי, אף שבפועל אזל. במקרה כזה, ככל שבוצעה על ידך פעולת הרכישה, שרש תחזיר לך את התשלום שבוצע על ידיכם במלואו, בתוך המועד הקבוע לכך בחוק, אך מעבר לכך לא תהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

המוצרים ומחיריהם

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי, כגון בתיאור מוצר או במחירו, לא יחייב הדבר את שרש, ובכל מקרה שרש לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי שרש תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 2. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני שרש. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, ואינם כוללים דמי משלוח, ניתן לאסוף את המוצר מחנות שורש בטירת הכרמל ללא תשלום משלוח ושכך המחיר באתר הינו סופי.
 4. השרש משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: “המחירים”). עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב/י לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, שרש לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 5. שרש רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר המופיע באתר בעת השלמת הליך ההזמנה.
 6. שרש רשאית לפרסם ו/או להציע לך מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שרש תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 7. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על מוצרים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין מפורשות אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין מוצרים הנמכרים במבצעים. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט במסגרת פרסום הקופון ו/או המבצע. תשומת לב כי ניתן לממש קופונים המיועדים לשימוש באתר האינטרנט רק ברכישה באתר ומנגד, לא ניתן לממש באתר קופונים אשר מיועדים לשימוש בחנויות, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בקופון עצמו.
 8. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר לך יהיה הסכום ששולם על ידך בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.

שוברים/קופונים (Vouchers)

 1. אם את/ה אוחז/ת בשובר המיועד לרכישה באתר. את/ה זכאי/ת לקבל משרש את המוצר, בכפוף לכך שהפרטים המופיעים אודותיך בשובר זהים לפרטים שהוזנו על ידך באתר בעת הרכישה.
 2. תנאי העסקה באמצעות השובר הם בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים על גבי השובר, מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה.
 3. להוציא שובר “מתנה”, אינך רשאי/ת להעביר או להעניק או למכור לאדם אחר שובר.
 4. שובר תקף עד לתאריך התוקף המצוין על גבי השובר. אינך רשאי/ת לעשות שימוש כלשהו, או לקבל החזר כלשהו, במקרה של שובר שפג תוקפו.
 5. אינך רשאי/ת להמיר שובר בכסף מזומן או אשראי.
 6. אינך רשאי/ת לממש שובר באופן חלקי.

ביטול עסקה והחלפות מוצרים

 1. שורש רואה חשיבות עליונה למתן שירות ברמה הגבוהה ביותר האפשרית ללקוחותיה. כפועל יוצא, ובין היתר, מעניקה שרש ללקוחות אתר האינטרנט הארכה של תקופת הזמן לביצוע החזרות והחלפות ללא דמי ביטול. בעוד שעל פי חוק הגנת הצרכן נקבעה לכך תקופה של 14 ימים, מעניקה שרש ללקוחות האתר תקופה של שלושים ימים (30) ממועד קבלת המוצר, להודיע לשרש על רצונך לביטול עסקה ללא דמי ביטול או שנה (365 ימים) להחליף מוצר. יובהר כי לאחר 30 ימים מהרכישה עלות השילוח תחול על הלקוח או לחילופין החלפה ללא עלות בחנות המפעל. בנוסף יובהר כי בעת ביטול עסקה, דמי השילוח, ככל ששולמו, אינם יוחזרו ללקוח.. את/ה רשאי/ת לבטל עסקה לרכישת מוצרים שביצעת באמצעות האתר או לבצע החלפת מוצרים שנרכשו בעסקה הבוצעה באתר (בהתאמה “משתמש” ו-“עסקה”) אך ורק בהתאם לתקופה המוארכת הנ”ל ובהתאם ליתר ההוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 (בתקנון זה: “חוק הגנת הצרכן“). סעיף זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל יתר הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף ‏זה להלן לבין הוראות אשר הן הוראות מחייבות על פי חוק הגנת הצרכן, תגברנה ההוראה המחייבת בחוק הגנת הצרכן.
 2. אופן ביטול עסקה: את/ה רשאי/ת להודיע על ביטול עסקה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות (“הודעת הביטול“):
  1. בפנייה ישירה שלך לשירות הלקוחות של האתר באמצעות שליחת הודעה מתוך חשבון המשתמש שלך באתר;
  2. בפנייה ישירה שלך לשירות הלקוחות של האתר במוקד הטלפוני אשר פרטיו מופיעים באתר;
  3. במשלוח דואר רשום לכתובת שרש: תנופה 7, טירת הכרמל, ישראל, לידי אופיר.
  4. במשלוח הודעת פקסימיליה למספר 04-8571459
 3. מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי: את/ה רשאי/ת לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במהלך התקופה המתחילה ביום ביצוע העסקה ועד היום השלושים ממועד קבלת המוצר, או עד היום הארבעה עשר מהמועד בו קיבלת את המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. את המוצר יש להחזיר באריזתו המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא במוצר או באריזה.
 4. עסקאות שלא ניתן לבטל: הוראות ביטול עסקה להלן לא יחולו על עסקאות לרכישת מוצרים אשר יוצרו במיוחד בעבורך;
 5. מועדים ותנאי ביטול עסקה – לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

בסעיף ‏זה:
אדם עם מוגבלות” – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;
אזרח ותיק” – מי שמלאו לו 65 שנים;
עולה חדש” – מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות

אם את/ה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הנך רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך לבין נציגי האתר, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 1. הוראות סעיף ‏” מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי” ‏לעיל לא יחולו על העסקאות המנויות בסעיף ‏זה.
 2. אם את/ה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ואת/ה מעוניין לבטל עסקה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממך להציג לפניהם תעודה המוכיחה שאת/ה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, תציג/י בפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, או תספק/י להם עותק של אותו מסמך, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
 1. תוצאות הודעתך על ביטול עסקה או החלפת מוצר
  1. ביטול עסקה: במידה והמצאת לנו הודעת ביטול, לגבי עסקה ברת ביטול, וזאת בתוך המועדים הקבועים לכך לפי הסעיפים לעיל- יחולו ההוראות להלן:
  2. ככל שהמוצר נאסף על ידך באיסוף עצמי, יושב המוצר על ידך במקום בו נאסף. ככל שהמוצר נמסר לך באמצעות מיקום איסוף או באמצעות שליח – שרש תספק לך בהודעת דואר אלקטרוני מיקום למסירה ללא עלות, ולחילופין תהיה רשאי לבקש איסוף של המוצר מכתובתך, כנגד תשלום בסך של 26. יש לבצע את הוראות ההחזרה המתקבלות יחד עם אישור ההחזרה במייל. עם השבת המוצר בכתובתה של שרש, תבוצע בדיקת תקינות לוודא שלא נעשה כל שימוש במוצר שהוחזר, וכן כי הוא כולל את התוויות והאריזה המקוריים. בכפוף לתקינות \ הבדיקה האמורה, שרש תבצע החזר כספי של התשלום במסגרת העסקה ששולם על-ידך, וזאת בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר וכאמור ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
  3. כמו כן, ככל שהמוצר נמסר לך באמצעות מיקום איסוף או באמצעות שליח, אתה רשאי לבחור להשיב את המוצר בכתובתה של שורש המפורטת בתקנון זה (משלוח שלא באמצעות שרש הינו באחריות השולח), או להחזירו באופן פיסי לחנות המפעל- כאמור לאחר הודעה בדבר הביטול וקבלת הנחיות לביצוע במייל.
  4. את המוצר יש להחזיר תקין, באריזתו המקורית וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא במוצר או באריזה.
 1. ביטול עסקה ע”י שרש שרש רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
  1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
  2. אם יתגלה כי הוזנו על ידך פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;
  3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
  4. אם השימוש על ידך באתר הנו ו/או מאפשר ו/או מעודד ו/או מסייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
  5. כאשר את/ה חב חוב כספי לשרש וכבר חלף המועד לתשלומו;
  6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
  7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
  8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידך ו’או על ידי מי מטעמך;
  9. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם ביצוע המשלוח). בוטלה ההזמנה כאמור, שרש לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם לך ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;
  10. כאשר קיים חשש, מצד שרש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשותך נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  11. מבלי לגרוע מאמור לעיל, שרש רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

משלוחים

 1. שרש עשויה להציע לספק לך את המוצרים הנרכשים על-ידך בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.
 2. שרש רשאית לגבות ממך דמי משלוח עבור משלוח המוצר שנרכש באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, איסוף מלוקרים וחנויות, שליח ועוד), לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל, על-פי שיקול דעתה של שרש.
 3. שרש אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות שרש ולא תהא לך כל טענה כנגד שרש בעניין זה. המשלוח יסופק רק לאחר השלמת תהליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים, ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה, ובהתאם נשלחה לך הודעת אימות.
 4. במקרה בו התקבל אישור מצדך להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, שרש לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 5. שינוי אופן השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר באמצעות שליחת טופס יצירת קשר באתר שורש וזאת בתוך שעה ממועד סיום ההזמנה, ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות.
 6. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית ו/או דואר ישראל, לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידך בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
 7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח  ו/או דואר ישראל, לפי העניין, שרש ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק לך את המשלוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריותך לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו הנך רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבלת אותו, כאמור בסעיף ‏זה לעיל, ובמקרה כזה עליך להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולא תהיה לך כל טענה כלפי שרש במקרה זה.
 8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, שרש תיצור עימך קשר, לא תחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, שרש לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולך לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לך ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך ששרש תשיב לך כל סכום ששילמת במידה ואכן שילמת לשרש ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.
 9. משלוחים בגין החזרות כמפורט תחת כותרת “ביטול עסקה והחלפות מוצרים” בתקנון זה
 10. מובהר כי שירות שרש באתר ו/או התקנון לא ייחשבו להצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים, הזמנתך תחשב להצעה וקיבול יתבצע בעת האספקה בפועל.
 11. יובהר כי לא ניתן לאחד משלוחים של הזמנות שונות

סודיות ופרטיות

 1. אין לך כל חובה למסור פרטים כלשהם אודותיך, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.
 2. שרש לא תעביר פרטים שלך לצד שלישי, ללא אישורך מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לשרש, הנדרשים לפרטים אלו כפועל יוצא של הפעולות אשר בוצעו על ידך באתר. כמו כן, שרש תהא רשאית למסור פרטים אודותך במקרה בו שרש נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, לרבות בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.
 3. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, תהיי/ה אחראי בלעדית לכל פרטים אשר את/ה מוסר באתר זה.
 4. שרש תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטים אשר נמסרו על ידך.
 5. שרש לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו לך בשל פגיעה בסודיות פרטים אשר מסרת, לרבות במקרה של דליפת פרטי אמצעי תשלום.
 6. מובהר, כי שרש תהא רשאית לשלוח לך, אם נתת את הסכמתך לכך, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם שרש, העונים על ההגדרה “דבר פרסומת”, על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. בנוסף, שרש תהיה רשאית לשלוח לך, אם נתת את הסכמתך לכך, הודעה בדואר אלקטרוני או במסרון קצר, אשר עשויה לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוגמה פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי/ת, בכל עת, להודיע לשרש על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של שרש, על-ידי שליחת הודעה ל:  [email protected]
 7. שרש רשאית להשתמש במידע אודותיך, שנאסף במסגרת קריאת פעולות שביצעת באתר, לצורך מתן השירותים באתר וביצוע עסקאות, ליצירת מנגנון הזדהות אחד (single sign-in) עבורך לצורך שימוש בשירותים המוצעים באתרים וביישומים המופעלים על-ידי שרש, ולצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות שלך, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). את/ה יכול/ה ורשאי/ת להגדיר מחדש את הדפדפן שלך כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם הינך מסרב/ת לקבל cookies.
 8. שרש רשאית להעביר מידע אודותך לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל.
 9. שרש תענה לכל בקשה למסירת מידע אודותיך – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

העדר אחריות

 1. את/ה מתבקש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולהודיע לשרש אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.
 2. שרש אינה אחראית לשימוש שתעשה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או שרש לרבות הוראות כביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצר שרכשת.
 3. בכל מקרה, שרש לא תישא באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 4. שרש שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 5. שרש אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, אבדן רווחים, הפסד הכנסה, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו לך ו/או לצד ג’ כלשהו, מכל סיבה שהיא, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, או בשל רכישה באמצעותו שלא על פי הוראות תקנון זה, או בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע).
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, שרש ולא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 7. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות שתנסה לבצע, לא יושלמו. הנך מתבקש/ת להיות מודע/ת לכך ובעשותך פעולה באתר את/ה לוקח/ת על עצמך את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ”ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

שימוש בלתי מורשה באתר

 1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תמונה המופיעה באתר, באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב משרש, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
 3. אין לעשות שימוש בלוגו של שרש, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של שרש ללא אישור שרש מראש ובכתב.

זכויות יוצרים וסימני מסחר

 1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של שרש או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של שרש היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידך או על ידי כל משתמש אחר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות לך או למשתמשי האתר האחרים זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו בהתאם לאמור בהוראות תקנון זה.
 2. כל הפרה של הוראות תקנון אלו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
 3. אתר זה כולל מידע, תכולה וחומר המוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
 4. שרש הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
 5. שרש אינה חייבת לספק לך או למשתמשים אחרים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע לך או למשתמשים אחרים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

הסרה מרשימת תפוצה וביטול קבלת דואר אלקטרוני

 1. לכל משתמש הנמצא ברשימת התפוצה של שורש שמורה הזכות להסיר את האימייל שלו מרשימת התפוצה ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוניות.
 2. ניתן להסיר את האימייל מרשימת התפוצה באמצעים הבאים
  1. לחיצה על “הסר” בתחתית כל אימייל הנשלח ממערכת הפרסום
  2. להשיב “הסר” לאימייל הפרסום שנשלח. במקרה זה משך הזמן להסרה ידנית- עד 2-4 ימי עסקים

הדין החל ומקום השיפוט

 1. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.
 3. מובהר כי האמור בסעיפים ‏12.1-‏12.2 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.